Day: January 16, 2019

Categories ผลงานของเรา

งานติดม่านม้วน Sunscreen ร้านกาแฟ ย่านสุขาภิบาล2

ผลงานติดม่านม้วน Sunscreen สีขาว ตกแต่งร้านกาแฟ ย่านสุขาภิบาล 2 เพื่อช่วยกรองแสง จากด้านนอกไม่ให้ร้อนเกินไป