Day: March 20, 2018

Categories ผลงานของเรา

ผลงานติดตั้งม่านม้วน กันยูวี ที่คอนโดพาร์คแลนด์ บางนา

ลูกค้าเลือกใช้ ม่านม้วนกันยูวี สีฟ้า ตกแต่งบชริเวณหน้าต่างมุมห้องเด็กเล็ก เพื่อช่วยกรองแสง ป้องกันแสงยูวีจากด้านนอก